Statut Stowarzyszenia

 

Statut
Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna Dłoń
z siedzibą w Tarnobrzegu

W dniu 7 września 2012 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna Dłoń” uchwaliło zmiany statutu Stowarzyszenia.
Dostosowano statut do wymagań znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003
Pełny tekst nowego statutu Tutaj:

STATUT STOWARZYSZENIA
„AMAZONEK POMOCNA DŁOŃ”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami ; ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 i niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnobrzeg.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 6.

style=”text-align: left;”>Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:
1. osób przed i po leczeniu raka piersi
2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej
3. reprezentowanie interesów kobiet dotkniętym rakiem piersi

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zadania w zakresie:
1. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, samopomocy i pomocy kobietom dotkniętym rakiem piersi i ich rodzinom.
2. Podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji psychofizycznej.
3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych
4. Promocji i organizacji wolontariatu
5. Działań integrujących środowisko kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego akceptacji w środowisku.
6. Działań związanych z potrzebami zdrowotnymi członków Stowarzyszenia: pomoc w organizacji turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w protezy, peruki itp.:
7. Organizowanie działań rehabilitacyjno-integracyjnych w sferze kulturalno -artystyczno-sportowej.
8. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna oraz informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i szerzenie idei ich wczesnego wykrywania
9. Organizowanie wykładów i spotkań z profesjonalistami na temat chorób nowotworowych, leczenia i rehabilitacji.
10. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, plakatów , ulotek itp.;
11. Podejmowanie innych działań zmierzających do rozwoju i podniesienia poziomu opieki nad kobietami po mastektomii.

§ 8.

FORMY REALIZCJI CELÓW STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie prowadzi działania odpłatne i nieodpłatne w zakresie wszystkich swoich celów i form ich realizacji.

Odpłatna działalność statutowa:
a/ Prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej raka piersi
ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.
b/ Organizowanie działań sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i integracji osób
niepełnosprawnych .
c/ Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami i innymi
organizacjami osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą m.in. wspólne spotkania i turnusy
rehabilitacyjne.

Nieodpłatna działalność statutowa:

a/ Prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej raka piersi
ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.
b/ Działania woluntarystyczne na rzecz osób niepełnosprawnych
c/ Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei
c/ Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami i innymi
organizacjami osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą m.in. wspólne spotkania i turnusy
rehabilitacyjne
d/ Organizowanie spotkań ze społeczeństwem celem profilaktyki chorób nowotworowych
e/ Pomoc w organizowaniu leczenia sanatoryjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych
f/ Prowadzenie punktu pomocowo-informacyjnego dla osób z chorobą nowotworową
g/ Wydawanie broszur, ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych.
h/ Organizowanie działań sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i integracji osób
niepełnosprawnych.
i/ Poradnictwo i pomoc dot. zaopatrzenia w protezy ; peruki itp. Dla kobiet po mastektomii.

2. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i wykorzystany jest do prowadzenia działalności pożytku publicznego

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia na piśmie.
4. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
5. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
5) brać udział w pracach Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”

§ 17.

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały „Walnego Zebrania” zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 18.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§19.
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, w terminie do 30.06 i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd podaje datę, godzinę i miejsce drugiego terminu Walnego Zebrania.
4. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad za pośrednictwem poczty elektronicznej; telefonicznie oraz ustnie na ogólnych zebraniach.
5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania, pomimo ciążącego na nim obowiązku, Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna lub członek Stowarzyszenia upoważniony na piśmie przez ¼ pozostałych członków zwyczajnych.
9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, większością głosów.
10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania uchwał, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) dokonywanie zmian w statucie;
3) wybór i odwoływanie, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) podejmowanie decyzji o przynależności do innych organizacji;
10) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
11) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych organów.

§ 21.
Zarząd Stowarzyszenia

1. W skład Zarządu wychodzi 5 członków
2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona: Prezesa; Wiceprezesa; Skarbnika; Sekretarza i Członka Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub pod nieobecność Prezesa przez Wiceprezesa.

§ 22.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
3) realizacja uchwał Walnego Zebrania
4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i planów finansowych;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
6) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; przyjmowania darowizn i zapisów:
8) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
9) zwoływanie Walnego Zebrania;
10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
11) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;

§ 23.

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania wewnętrznej kontroli nad jego działalnością.
2. W skład Komisji Rewizyjni wchodzi 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji lub najstarszego wiekiem członka Komisji Rewizyjnej.

§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie;
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 26.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od wszystkich członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 27.

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, zapisy i spadki;
c) środki pochodzące z ofiarności prywatnej krajowej i zagranicznej, zbiórki publiczne;
d) wpływy z działalności odpłatnej Stowarzyszenia;
e) dotacje, subwencje.

2. W Stowarzyszeniu zabronione jest:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw
w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes
lub Wiceprezes oraz skarbnika
2. Dla ważności innych pism i dokumentów Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie/ w dowolnym połączeniu/, w tym Prezes lub Wiceprezes.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje lokalne organizacje, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

STATUT ZOSTAŁ PRZYJĘTY NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU: 07.09.2012 R.